نام محصول: واشر کاس
کد محصول: 
توضیحات:

واشر کاس همراه با مهره خروسکی مورد استفاده قرار می گیرد و با ایجاد سطح اتکای زیاد نیرو را توزیع و از لهیدگی موضعی جلوگیری می کند فرم خاصی که به این واشر داده  شده است قابلیت توزیع نیروی آن را افزایش داده است و به این ترتیب آماده  استفاده از حداکثر ظرفیت بولت را نیز فراهم می کند .نحوه کار به این صورت است که بولت از این سوراخ ایجاد شده در قالب ها عبور می کند و توسط مهره خروسکی و واشر کاس از دو طرف قالب مهار می شود و لازم به ذکر است که به علت فشار زیادی که بر اثر بتن ریزی روی قالب بتن ایجاد می شود مهره خروسکی و واشر کاس باید از کیفیت مرغوبی برخوردار باشند تا بتوانند فشار حاصله از بتن را تحمل کنند.

فرم ثبت سفارش