نام محصول:مغذی چدنی
کد محصول: 
توضیحات:
 میان بولت آب بند با قرار گرفتن در وسط دیوار بتنی سازه های آبی و مهار شدن توسط دو بولت از دو طرف, در حین نگه داشتن قالب بتن های دو طرف دیوار, مانع عبور آب از حفره ایجاد شده می گردد

میان بولت آب بند چدنی (مغزی آب بند چدنی) در سازه هایی به کار می رود که نیاز به آب بندی دارند. اندازه میان بولت آببند چدنی ثابت است و توسط بولت های تمام رزوه و مهره خروسکی و واشر به پشت بندهای عمودی قالب فلزی بتن متصل می شوند و پس از پایان مراحل بتن ریزی میان بلت آببند چدنی در بتن مدفون می شود.

ی توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

فرم ثبت سفارش