نام محصول:لوله داربست
کد محصول: 
توضیحات:

عملیات داربست یندی می تواند جهت کاربرد های گوناگونی انجام شود اما بیشترین دلیل برپایی داربست جهت انجام کار در ارتفاع می باشد.داربست بندی به دلیل این که زمینه ساز انجام کار در ارتفاع برای کارگران می باشد .می تواند در زمینه ساز حوادث شغلی نیز که مربوط به کار در ارتفاع هستند می گردند.

فرم ثبت سفارش