نام محصول: قالب بندی دیوار
کد محصول: 
توضیحات:

دیوار یک طرفه : بار یمونتاژ کردن یک دیوار یک طرفه بعد از دوختن پانل های قالب بتن یک ردیف به وسیله پین و گوه به منظور در یک راستا قرار دادن پانل های قالب بتن و ایجاد مقاومت بیشت در مقابل فشار حانبی بتن از لوله داربستی به عنوان پشت بند افقی استفاده می شود .ین لوله ها با گیره های متوسط به پانل های قالب مدولار متصل می شوند .این گره لوله و دو پنل قالب فلزی بتن مجاور هم را به وطر همزمان و محکم نگه می دارد .

دیوار دو طرفه :در این سیستم قالب بندی دیوار پانل ها پس از اتصال توسط پین و گوه و نصب پشت بند ها به صورت دو طفه اجرا می شوند .بولت ها جهت مهار فشار جانبی بتن از قالب های فلزی مدولار سوراخ دار عبور کرده و توسط واشر ها و خمهر بولت پشت سولجر ها بسته می شوند .

فرم ثبت سفارش