روش های موثر طراحی برای سازه های پیش ساخته

روش های موثر طراحی برای سازه های پیش ساخته

سازه های بتنی پیش ساخته دارای چندین ویژگی کلیدی مانند دقت ابعادی، کار تمام شده بهتر و نصب سریع تر هستند که در هنگام در نظر گرفتن دیگر روش های سازه بتنی، وجود ندارند .


طراحی سازه های بتنی

 

سازه های بتنی

 

طراحی سازه های پیش ساخته شامل:

طراحی اعضای پیش ساخته برای تمام بارگذاری های احتمالی در طی مراحل مختلف از انباشت تا اتصال، و بارگذاری های احتمالی در چرخه عمر ساختمان است. طراحی مفصل ها/ اتصالات برای تمام بارهای احتمالی در چرخه عمر ساختمان است.

موارد زیر، ملاحظات مهم طراحی هستند که در زمان طراحی سازه های پیش  ساخته، به کار می روند:

1.سازه های بتنی  باید به شکلی یکپارچه طراحی شوند و تمام مفصل های آن ها باید طوری طراحی شوند که بارهای هم ارز سیستمی گسسته را تحمل کنند.

2.مقاومت در برابر بارگذاری های افقی باید با قرار دادن دیوارهای برشی (در انواع سازه های قاب مهاربندی) در دو جهت با زوایای قائم یا زوایای دیگر انجام شوند .

3.در صورت وجود هرگونه مفاصل دیوار به کف در ساختمان هایی با دیوارهای پیش ساخته، سختی دورانی در نظر گرفته نمی شود.

4.هر جزء باید با توجه به شرایط نهایی مناسب و شرایط بارها در مراحل مختلف ساخت و ساز طراحی شود.

انواع تجهیزات در قالب سازی قادری :

5.اجزای ساختمانی باید مطابقت با نیازهای بار، طراحی شوند.

6.از این گذشته، اعضا باید برای نصب، جابه جایی و بارهای ضربه ای که می توانند در طول جابه جایی و انتقال پیش بینی می شوند، طراحی شوند.

7.پشت بندی مناسب پانل های دیوار خارجی، ضروری است زیرا این اجزا به طور کامل از دو طرف توسط پانل های دیوار، مهار نشده اند. در زمان طراحی، اقدامات احتیاطی مناسب طراحی باید در نظر گرفته شوند. مطالعات متعدد نشان داده اند که اتصالات پانل های دیوارهای خارجی، ضعیف ترین نقاط ساختمانی پانل های پیش ساخته هستند.

8.استفاده از مهار در تمام اجزای متحمل بار در گوشه های ساحتمان، حائز اهمیت است. این اجزا و انتهای خارجی واحدهای دیوار همبر باید با استفاده از ستون ها به عنوان واحدهای اتصال دهنده یا با متصل کردن آن ها با بخش های غیرسازه ای دیوار، سفت شوند که این امر می تواند در مواقع اضطراری از بار پشتیبانی نماید. اتصال بخش ها باید با توجه به نیاز به وجود پشتیبانی در مواقع اضطراری طراحی شوند.

9.پتانسیل گازها یا دیگر مواد منفجره که ممکن است بخش های اصلی ساختمانی را تخریب کنند و منجر به فروریزی تدریجی ساختمان شوند باید در طراحی سازه پیش  ساخته مورد نظر قرار گیرند. به عنوان نتیجه، فروریزی پیشرونده که در آن گسیختگی یا جا به جایی یک جزء ساختمانی، باعث گسیختگی یا جا به جایی دیگر اجزا و منجر به فروریزی بخشی از ساختمان یا تمام ساختمان می شود باید در نظر گرفته شود.

10. پیش بینی در طراحی به منظور کاهش احتمال فروریزی پیش رونده ضروری است و در ساختمان های دارای بیش از شش طبقه نسبت به ساختمان هایی با طبقات کم تر، اولویت بیشتری دارد .

11.اطمینان از این که هیچ آسیب موضعی سازه به دیگر سازه های دور از نقطه آسیب دیده گسترش پیدا نکند و این که به استحکام کلی ساختمان آسیب وارد نشده باشد، الزامی است. با این حال، ممکن است سخت کردن تمام بخش های سازه در برابر آسیب موضعی یا فروریزی نزدیک به نقطه ای آسیب دیده، لازم نباشد؛ مگر این که دستورالعمل طراحی به صورت خاص، انجام این کار را لازم بداند.

12.علاوه بر این، ممکن است در رابطه با آسیب ناشی از وسایل نقلیه نیاز به محافظت باشد. بنابراین در نظر گرفتن تأثیر آسیب یا جا به جایی اعضای باربر ناشی از وسیله نقلیه ای کنترل نشده، ضروری است. به شدت توصیه می شود که جدول های بتونی یا روش های مشابه به میزان کافی از اجزای مهم ساختمانی، حفاظت نمایند.

13. در تمام جوانب نصب که بر روی طراحی سازه تأثیرگذارند، طراح باید در خصوص روش های نصب، رابطه نزدیک خود با سازنده پیمانکار را حفظ نماید/.


موضوع مقاله زیرمقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله است :

مقاوم سازی،تعمیر و ترمیم ساختمان ها در برابر زلزله


به نظر می رسد گسیختگی هایی که در طول ساخت و ساز رخ می دهند از دو نوع زیر باشند:

فروریزی مانند دسته ای کارت: در این نوع گسیختگی، عدم وجود عناصر مهارکننده مانند پارتیشن ها، پوشش  بندی یا دیوار برشی به معنای ناپایداری سازه در طول دوره ساخت و ساز است.

فروریزی موقعیتی: در این نوع گسیختگی، در طول نصب یک جزء می ریزد و بر روی جزء زیرین، سقوط می کند. سپس،اتصالات عنصر پایینی هم به صورت ایستا و هم به صورت پویا تحت بار عنصر در حال سقوط فرو می ریزد و زنجیره ای واکنشی از فروریزی آغاز می شود.

اقدامات پیشگیری کننده از گسیختگی های نوع بالا به شرح زیر هستند:

برای فروریزی به شکل دسته ای از کارت ها: استحکام کلی ساختمان در تمام مراحل نصب و نیز در حالت تکمیل شده آن باید در نظر گرفته شوند. تمام اتصالات مورد نیاز برای مقاومت گشتاورها و برش ها در طول نصب تنها باید با در نظر گرفتن این مسائل طراحی شوند. اقدامات موقت موردنیاز برای ایجاد استحکام در طول ساخت و ساز باید با دقت طراحی شوند.

برای فروریزی موقعیتی: برای محافظت در برابر فروریزی موقعیتی؛ به عنوان مثال افتادن واحدی در طول نصب، باید به جزئیات تمام واحدهای پیش ساخته و استقرار آنان توجه ویژه ای شود تا اطمینان حاصل شود که برای تحمل حداکثر تنش های ناشی از شرایط محل، مقاوم هستند. به طور کلی، سازه بتنی پیش ساخته، باید قادر به تحمل نیروهای ضربه ای ناشی از طرز کار نادرست در محل باشد.

سوالات متداول:

عناصر اصلی طراحی شده در ساختمان پیش ساخته، چه عناصری هستند؟

طراحی سازه های پیش ساخته شامل:

طراحی اجزای پیش ساخته برای تمام بارهای احتمالی در طول مراحل متفاوت، انباشت، درزکشی و بارهای احتمالی در چرخه عمر ساختمان است.

چه نوع گسیختگی هایی در ساخت سازه های پیش ساخته مشاهده می شوند؟

به نظر می رسد انواع گسیختگی هایی که در طول ساخت و ساز رخ می دهند از دو نوع باشند:

فروریزی مانند دسته ای کارت: در این نوع گسیختگی، عدم وجود عناصر مهارکننده مانند پارتیشن ها، پوشش  بندی یا دیوار برشی به معنای ناپایداری سازه در طول دوره ساخت و ساز است.

فروریزی موقعیتی: در این نوع گسیختگی، در طول نصب یک عنصر سقوط می کند و بر روی عنصر زیرین می افتد. اتصالات عنصر زیرین هم به صورت ایستا و هم به صورت پویا عقب نشینی می کنند و واکنشی زنجیره ای از فروریزی بیشتر ایجاد می شود.

اقدامات پیش گیری کننده از گسیختگی سازه های پیش ساخته در طول ساخت و ساز چه اقداماتی هستند؟

اقدامات پیشگیری کننده از گسیختگی سازه های پیش ساخته در طول ساخت و ساز، به شرح زیر هستند:

برای فروریزی به شکل دسته ای از کارت ها: استحکام کلی ساختمان در تمام مراحل نصب آن و نیز در حالت تکمیل شده آن باید در نظر گرفته شود. تمام اتصالات موردنیاز برای مقاومت گشتاورها و برش ها در طول نصب تنها باید با در نظر گرفتن این مسائل، طراحی شوند. اقداماتی موقتی برای فراهم کردن استحکام در طول ساخت و ساز، باید به دقت طراحی شوند.

برای فروریزی موقعیتی: برای محافظت در برابر فروریزی موقعیتی که افتادن واحدی در طول نصب است، باید توجه ای ویژه به جزئیات تمام واحدهای پیش ساخته شود تا مطمئن شویددارای استحکام کافی برای تحمل حداکثر فشارهایی ناشی از شرایط محل هستند. عموماً سازه های بتنی پیش ساخته باید قادر به تحمل نیروهای ضربه¬ای ناشی از طرز کار نامناسب بر روی ساختمان باشند.

شرکت قالب سازی قادری با سالها تجربه یکی از بزرگترین تولید کننده ها در زمینه فروش تجهیزات قالب بتن می باشد جهت استعلام انواع محصول مانند : قیمت قالب فلزی در اصفهان ، داربست فلزی در اصفهان با بهترین کیفیت با ما در تماس باشید .

مقاله های مرتبط

نظرات شما

ارسال دیدیگاه

لوگوی شرکت قالبی سازی قادری در اصفهان